Privacy en AVG

De Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS

Dierenartsenpraktijk Ypenburg
Torenvalklaan 27
2496 NC Den Haag
Telefoon: (015) 3614210

Dierenarts Dorpsstraat 15
Dorpsstraat 15
2631 CR Nootdorp
Telefoon: (015) 3101866

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Dierenartsenpraktijk Ypenburg/Nootdorp heeft uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Dierenartsenpraktijk Ypenburg/Nootdorp verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Het leveren van diergeneeskundige diensten aan cliënten en patiënten en de daaruit voortvloeiende administratieve en financiële handelingen Het eventueel doorverwijzen van de cliënt/patiënt naar een tweedelijns kliniek of collega dierenarts (spoeddienst)
Contact te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Om uw huisdier op te roepen voor vaccinaties en/of controlebezoeken
Het afhandelen van uw betaling

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Dierenartsenpraktijk Ypenburg/Nootdorp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De cliëntgegevens worden tot maximaal zeven jaar na het laatste bezoek aan onze kliniek bewaard. Dit in verband met verplichtingen rondom de administratie binnen de kliniek.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Medewerkers van Dierenartsenpraktijk Ypenburg/Nootdorp hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat wij voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig hebben. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen, zoals bij incassozaken en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Derden waaraan wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn: Bedrijf Reden Tweedelijns kliniek/ Spoedkliniek In het geval wij de cliënt/patiënt doorverwijzen voor o.a. specialistische hulp en spoedhulp Laboratoria In het geval er onderzoeken nodig zijn die niet binnen de kliniek kunnen worden uitgevoerd Huisdierenverzekeringen Alleen in het geval de betreffende cliënt/patiënt een lopende verzekering heeft voor zijn/haar huisdier bij de betreffende aanbieder, en de verzekeraar om deze gegevens vraagt Dierencrematoria. In het geval de cliënt gebruik wilt maken van hun diensten Stichting Nederlandse Databank Het registreren van de patiënt, cliënt en het bijbehorende chipGezelschapsdieren nummer Persona lCard Voor het versturen van vaccinatieherinneringen Nieuwe Dierenarts Om uw nieuwe dierenarts op de hoogte te brengen van de medische geschiedenis van uw huisdier

UW RECHTEN ALS BETROKKENE

U hebt de volgende rechten:
uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
het laten corrigeren van fouten
het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
intrekken van toestemming
bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

We willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Dierenartsenpraktijk Ypenburg/Nootdorp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw gegevens worden op een externe server bewaard (Animana) en ons systeem wordt beveiligd met persoonlijke wachtwoorden en een gecertificeerde virusscanner. Het personeel is in een persoonlijke briefing op de hoogte gebracht van de AVG en de regelgeving daaromtrent. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch of persoonlijk contact met ons op.